BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

Merkez (ATAMER): Galatasaray Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, Üniversitenin lisans programlarında zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini düzenlemek ve bu konuda öğretim üyeleri arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Üniversitenin imkanları çerçevesinde yayın yapmak,

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılâbının önemli şahsiyetleri üzerinde araştırmalar yapmak,

Milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili kongre, seminer, panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer çalışmalar yapan araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin Üniversitenin bütün birimlerinde verilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili özgün bir kitaplık oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

Merkez Müdürü,

Yönetim Kurulu,

Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve merkez müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin hukuk, hukuk tarihi ve tarih alanlarındaki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Rektör tarafından bir öğretim üyesi Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zaman ona vekalet eder.

(3) Merkez Müdürü; bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen Merkezin amaç ve görevleri doğrultusunda Merkezi temsil ve idare eder.

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, bu Kurulu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık etmek,

Gerektiğinde Danışma Kurulunun gündemini hazırlayarak Kurulu toplantıya çağırmak, Kurula başkanlık etmek ve Kurulun görüşünü almak,

Öğretim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğün bilgisine sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir defa toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

Merkezin faaliyetleri ile ilgili kararlar almak,

Araştırma, yayın ve öğretim konularında karar oluşumuna katkıda bulunmak,

Merkezin işlerinin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunur.

(2) Danışma Kurulu; tarih bilimi alanında temayüz etmiş öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesi ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar.

(3) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir defa Merkez Müdürü başkanlığında toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.